Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph. D.

Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie. V současné době působí na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století, literární teorii, teorií psychoanalýzy a v posledních letech se věnuje zejména lingvistice znakových jazyků. Překládá z francouzštiny a angličtiny (R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault aj.)

Hluchota jako filosofický problém

Přednáška předestře několik různých způsobů, jimiž v západní filosofické tradici byli a jsou reflektováni neslyšící a znakový jazyk. Rozliší dva možné modely chápání: model hluchoty jakožto choroby či handicapu a model kulturní odlišnosti.