doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc

Docent Mirko Rokyta je proděkan pro matematickou sekci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zabýva se numerickými metodami řešení spojitých problémů, čemuž napomáha jeho zázemí ve studiu numerické analýzy. Značnou část svého akademického potenciálu věnuje přiblížení matematických důkazů veřejností, o čemž svědčí jeho překlad knihy Fermats Last Theorem (Simon Singh) a popularně-naučná videa sdílená lidem přes internet. Mimo jiné se věnuje hudbě a propojuje ji s matematikou. V současné době vyučuje na fakultě aplikovanou matematiku pro fyziky, dříve vyučoval matematickou analýzu a parciální diferenciální rovnice, ke kterým sepsal také anglicky psaná skripta a učební text.

Co není možné a jak to dokázat

Budeme se zabývat složitou a zajímavou otázkou jak vlastně dokázat, že něco není možné provést. Pokusíme se uvědomit si základní rozdíl mezi výrokem „dosud to neumíme (ale třeba na to někdy někdo přijde)“ a výrokem „umíme dokázat, že to nejde“. Tyto skutečnosti budeme ilustrovat nejen na jednom známém jednoduchém příkladu, ale mimo jiné i na třech slavných starověkých konstrukčních úlohách o nemožnosti kvadratury kruhu, trisekce úhlu a zdvojení krychle pomocí kružítka a pravítka.