prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Profesor Michal Skřejpek je vysokoškolský učitel působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, profesor římského práva, vedoucí katedry právních dějin a proděkan pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty. Je členem mnoha redakčních rad právně-historických časopisů u nás i v zahraničí (např. Právník, Ius Aantiquum (Moskva), Zeszyty prawnicze (Warszawa)). Je dále autorem několika publikací např. učebnice římského práva „Římské právo soukromé, Systém a instituce“. Zabývá se zejména vztahem římského práva k platnému občanskému právu, římskému trestnímu právu a překlady římskoprávních textů do češtiny.

Proč se ještě dnes učí římské právo

Římské právo sice bylo právním řádem platným ve starověké Římské říši, ale dodnes se s ním setkáváme. Nejen v minulosti, ale i dnes má mnoho podob. Dokonce je možné říci, že je stále ještě právem platným.